เภสัชกรรมฟื้นฟูสภาวะเสื่อม Regenerative Pharmacy

Pharmacy Challenges in the 21st Century

ปลากัด Siames Fighting Fish

cover-wp-research

  • ปลากัด และการเลี้ยงปลากัด http://pasusat.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94/
  • การเพาะเลี้ยงปลากัด http://home.kku.ac.th/pracha/Betta.htm
  • พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย บ้านสวนบางกระเจ้า http://www.aquariumthailand.com/siamese-fighting-fish-gallery.html
  • ปลากัด กรมประมง http://www.fisheries.go.th/if-phayao/web2/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=201
  • ลีลาของปลากัดสวยงาม http://pantip.com/topic/34967543
  • กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/fish/fightingfish.pdf
  • Encyclopedia of Life: Betta splendens/Siamese Fighting Fish http://eol.org/pages/211488/details
 
%d bloggers like this: